Selecteer een pagina

Vakantietoeslag betalen in 2022: hoe zit het precies?

De vakantietoeslag is meestal 8 procent van het brutoloon en wordt vaak eind mei uitgekeerd en berekend over het loon van 1 juni van het vorige jaar tot 1 juni van dit jaar.

Vakantiebijslag of vakantietoeslag is het bedrag dat een werkgever zijn werknemer op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag boven op het afgesproken loon moet betalen. Hiervan kan alleen bij cao onder voorwaarden worden afgeweken.
Vakantiegeld is het reguliere loon dat een werknemer krijgt doorbetaald tijdens zijn verlof. Dit begrip wordt vaak verward met vakantiebijslag of vakantietoeslag.
De werknemer heeft recht op minimaal 8 procent vakantietoeslag over het bruto jaarsalaris. Dit is inclusief overwerk, prestatietoeslagen, provisies, en uitbetaalde vakantiedagen. Onkostenvergoedingen, winstuitkering en eindejaarsuitkering tellen niet mee.

Overuren

De werkgever moet voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat hij ook vakantietoeslag over deze extra uren moet betalen. Vakantietoeslag wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

Geen of minder vakantietoeslag?

In een cao kan staan dat er geen recht is op vakantietoeslag. Maar dan moet de werkgever de werknemer wel minstens 108 procent van het minimumloon betalen. Als de werkgever alleen het minimumloon betaalt, heeft de werknemer toch recht op 8 procent vakantietoeslag over het loon.

Lager bedrag

Verdient de werknemer meer dan 3 keer het wettelijk minimumloon? Dan kun je schriftelijk afspreken dat je geen of een lager bedrag aan vakantietoeslag betaalt.
Was het loon lager door ziekte of verlof? Dan bouwt de werknemer vakantietoeslag op over dat lagere loon.

Zieke werknemer

Ook een zieke werknemer bouwt gewoon vakantietoeslag op. En wordt de werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost de werknemer dat geen vakantiedagen.

Nulurencontract

Met een nulurencontract heeft de werknemer ook recht op vakantietoeslag: namelijk op minimaal 8 procent van het brutoloon over het afgelopen jaar. Ook dit recht geldt voor alle werknemers.

Heeft de werknemer op het moment van uitbetaling minder dan een jaar gewerkt? Dan gaat de werkgever uit van het salaris tot aan het moment waarop hij de vakantietoeslag berekent.

Individueel Keuze Budget

Bij een Individueel Keuzebudget (IKB) ontvangt de werknemer geen vakantietoeslag. Rijksambtenaren hebben bijvoorbeeld een IKB-budget. In mei kan de ambtenaar wel een deel van het IKB-budget laten uitbetalen.

Het IKB is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en bestaat meestal uit vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. De medewerker kan het IKB maandelijks naar eigen behoefte inzetten, bijvoorbeeld voor meer verlof of meer salaris.

Uitkering

Ontvangt de werknemer een van de onderstaande uitkeringen in verband met werkloosheid? Dan is de vakantietoeslag 8 procent van de bruto-uitkering.

 • WW
 • WIA (WGA en IVA)
 • Wajong
 • IOW
 • WAO
 • WAZ

Ook als de werknemer een Ziektewetuitkering ontvangt, krijgt hij vakantietoeslag over 8 procent van de bruto-uitkering.

Wanneer betalen?

De meeste werkgevers betalen de vakantietoeslag ineens, in mei of juni. Wil de werkgever de vakantietoeslag op een ander moment betalen? Of liever in termijnen? Dan heb je daarvoor schriftelijk toestemming nodig van de werknemer. De afspraken over de uitbetaling staan in de cao of in de arbeidsovereenkomst.

Een werknemer in loondienst krijgt meestal één keer in het jaar de vakantietoeslag. Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen de vakantietoeslag meestal elke maand uitbetaald.

Loonstrook

De vakantietoeslag valt onder loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Vakantietoeslag die je na het einde van de dienstbetrekking betaalt, is bijvoorbeeld ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

De werkgever betaalt de vakantietoeslag minstens één keer per jaar uit. Op de loonstrook staat hoeveel vakantietoeslag de werknemer krijgt.

Op de vakantietoeslag wordt de tabel voor bijzondere beloningen toegepast.
Voor de tabel voor bijzondere beloningen heb je een jaarloon nodig.

Belastingen

 1. Ons belastingstelsel heeft twee belastingschijven. Hoe meer iemand verdient, hoe meer belasting hij betaalt:
  Het belastingtarief tot € 69.399 is 37,07 procent in 2022.
 2. Vanaf 69.399 euro is het 49,5 procent.
  De werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een passend deel van het inkomen in. De vakantietoeslag komt echter boven op het inkomen en kan daardoor in het hoogste tarief vallen. Het kan zijn dat de vakantietoeslag volledig in een bepaalde belastingschijf valt, of voor een deel in een schijf en een deel in een andere schijf. Dit wordt bijzonder tarief genoemd.

Heffingskortingen

De werknemer heeft ook recht op heffingskortingen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die verlagen de belasting. Vanaf een bepaald inkomen gaan die heffingskortingen omlaag. Deze heffingskortingen worden ook elke maand verrekend.

Omdat de vakantietoeslag boven op het reguliere loon komt, kan het zijn dat de heffingskortingen aan het einde van het jaar lager uitvallen. Dan moet er geld worden terugbetaald. Om dat te voorkomen wordt er over de vakantietoeslag een extra verrekeningspercentage toegepast.

Verrekening loonheffingskorting

De tabel voor bijzondere beloningen heeft een kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’ voor werknemers voor wie je de loonheffingskorting toepast. Met dit verrekeningspercentage
pas je bij bijzondere beloningen, zoals de vakantietoeslag, de op- en afbouw toe van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting.

Voorbeeld

De werknemer heeft de afgelopen twaalf maanden elke maand € 1.500 bruto verdiend. Het jaarsalaris is dan € 18.000 (12 x 1.500). De vakantietoeslag is dan € 1.440 (8 procent van 18.000). Het totale jaarinkomen is dan € 19.440 (18.000 + 1.440) waardoor het belastingtarief 37,07 procent bedraagt en het percentage waarmee de heffingskortingen worden verrekend, is -28,46%.

Daarom moet je € 534 belasting betalen over de vakantietoeslag (37,07 procent over 1.440). De heffingskortingen die worden verrekend zijn – € 410 (-28,46 procent over 1.440). De netto vakantietoeslag is dan € 1.316 (1.440 min 534 min – 410).

Aangifte loonheffingen

Je treft met de term ‘vakantiebijslag’ twee rubrieken aan in de aangifte loonheffingen:

Vakantiebijslag

Dit is het bedrag dat de werknemer in het aangiftetijdvak daadwerkelijk aan vakantiebijslag heeft genoten. Vaak is dat 8 procent van het brutoloon.

Opgebouwde recht vakantiebijslag

Dit is het bedrag dat de werknemer in elk aangiftetijdvak aan recht op vakantiebijslag opbouwt, ongeacht of je daarvoor daadwerkelijk reserveert of niet.
Let op: beide rubrieken moet je verplicht aanleveren. Dit betekent dat als geen sprake is van vakantiebijslag, je de rubrieken met € 0 invult.
Als er bij een arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de vakantiebijslag onderdeel uitmaakt van een keuzebudget vul je zowel deze rubriek als de rubriek opgebouwde recht vakantiebijslag in met € 0. Je moet dan wel de rubrieken ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’ vullen.

Contactgegevens

Adres

Händelstraat 35
4561 VM   Hulst

info@paybility.nl
06 13 91 83 43

Bezoeken enkel op afspraak

Volgen

Design door Visual4All