Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring Paybility

Paybility, gevestigd aan Händelstraat 4561 VM Hulst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://paybility.nl/
Adres: Händelstraat 35 4561 VM Hulst
Telefoon: +31 6 13918343
 

Artikel 1. Paybility en Privacy:

Paybility is een Nederlandse website. Via onze website bieden wij onze diensten aan aan geïnteresseerden, klanten en potentiële klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Paybility verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dat 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarig, neem dan contact met ons op via info@paybility.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Paybility verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Paybility verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Artikel 5. Back-up van (persoons)gegevens:

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsincident is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook jouw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

 

Artikel 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Paybility bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Na voltooiing van de opdracht worden dan ook allee gegevens vernietigd.

Verder voldoen we aan de wetgeving die de Belastingdienst stelt. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (de fiscale bewaarplicht).

 

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden:

Paybility verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paybility blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 8. Gebruik voor marketingdoeleinden:

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kun je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief. 

 

Artikel 9. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Paybility gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bi het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Artikel 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Paybility neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@paybility.nl

 

Artikel 11. Websites van derden:

Natuurlijk is het logisch dat deze verklaring niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij attenderen je er echter wel op dat wij niet kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Artikel 12. Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Artikel 13. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paybility en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paybility.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het nummer van het identiteitsbewijs), identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Paybility wil je er tevens ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgden link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Contactgegevens

Adres

Händelstraat 35
4561 VM   Hulst

info@paybility.nl
06 13 91 83 43

Bezoeken enkel op afspraak

Volgen

Design door Visual4All