Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Paybility

Artikel 1. Algemeen
1) In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever: onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten respectievelijk heeft afgesloten, en behalve deze,diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen
– Opdrachtnemer: Paybility, gevestigd te Hulst.

2) Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407, lid 2 Boek 7 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer.

3) Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van opdrachtnemer en van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

4) De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5) Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussenopdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke doorbeide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1) De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen, of zodra opdrachtgever relevante bescheiden verstrekt aan de opdrachtnemer.

2) Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4) Indien door de opdrachtgever geen overeenkomst tot stand wordt gebracht is opdrachtnemer gerechtigd de met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
1) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2) In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

3) Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4) Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

5) De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het, niet tijdig of niet te behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

  

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1) Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

2) Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de opdracht desgewenst derden inschakelen.

 

Artikel 6. Geheimhouding
1) Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, dit met uitzondering van de in artikel 5.2 genoemde ingeschakelde derden.

2) Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3) Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4) Bij overtreding van het in lid 3 van dit artikel genoemde beding verbeurt de opdrachtgever ten gunste van opdrachtnemer een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

5) Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1) Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.

2) Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede is begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3) Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen.

 

Artikel 8. Honorarium
1) Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken
hebben gemaakt.

2) Het honorarium van opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 9. Betaling
1) Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening in Euro ‘s te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

2) Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de onder 9.1 genoemde termijn. De opdrachtnemer is gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nader ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtgever, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. De opdrachtnemer is gerechtigd verdere werkzaamheden op te schorten tot dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle voor de incasso te maken kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, ook die welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00

4) Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5) Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

6) De opdrachtnemer heeft uitdrukkelijk het retentierecht over alle onder zijn beheer vallende stukken, documenten en informatie daar deze stukken als onderdeel van de door de opdrachtnemer geleverde prestatie dienen te worden beschouwd, totdat opdrachtgever de kosten verbonden aan die prestatie volledig heeft voldaan.

7) De opdrachtgever is in geval van klachten nimmer gerechtigd enig deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding zou staan tot de inhoud en ernst van de klacht. De opdrachtgever is ten alle tijden verplicht de factuur geheel te voldoen.

 

Artikel 10. Reclames
1) Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet
eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2) Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3) In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 11. Leveringstermijn
1) Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarin de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2) Termijnen waarin de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3) De overeenkomst kan, tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeenkomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12. Opzegging
1) Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden de overeenkomst opzeggen.

2) Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 

Algemene voorwaarden Paybility 2021 – V1

Contactgegevens

Adres

Händelstraat 35
4561 VM   Hulst

info@paybility.nl
06 13 91 83 43

Bezoeken enkel op afspraak

Volgen

Design door Visual4All